Barn på krisesenteret 

Hva sier barn om vold?

Hvert år blir et stort antall barn utsatt for vold i hjemmet. Vold og overgrep mot barn er svært ofte skjult, tabubelagt og preget av hemmeligholdelse, skam og ordløshet. Barn kan oppleve at de bryter en “katastrofehemmelighet” dersom de forteller om vold og overgrep i familien. Mange av barna tror de er helt alene om sine opplevelser. De tror ingen vil kunne forstå det vonde de har sett eller opplevd. Andre barn tenker at ingen vil orke eller tåle å høre historien deres eller å få ta del i bildene som stadig dukker opp i deres hode. De opplevelsene barna dine har i dag, vil prege dem som voksne. Barn som lever med vold vil ta med seg mange vonde minner.

Barn trenger ikke selv å bli slått for å få varige men. Barn blir eksponert for vold på flere nivåer. Mange barn er til stede i selve voldssituasjonen. Barn kan også oppleve volden gjennom å høre at den skjer, den høylytte kranglingen, de aggressive ordene, skrikene, lydene av fysisk vold osv. Noen barn kan beskrive hvrdan de opplever å se knuste møbler og en gråtende mor eller far med blåmerker. Barn får med seg både de fysiske, psykiske og materielle skadene som følge av volden. I tillegg merker barna følgende av volden fordi vold går ut over omsorgsevnen. 

Barn som lever med vold i famiilien beskriver en familiekultur preget av utrygghet og frykt. Studier har påvist at det å være eksponert for vold kan føre til feilutvikling i hjernen. Særlig påvirket blir områder knyttet til aggressiv aktivering, kognitiv fleksibilitet, oppmerksomhet, impulskontroll, organisering av informasjon og muligheten til å tenke fremover og se konsekvenser. 

 

Barn som selv har erfaringer med vold har fem klare råd til de voksne:

  1. At volden må ta slutt
  2. De trenger noen å snakke med
  3. De trenger å være trygge
  4. De trenger å få aksept for at det er greit å snakke om det som skjer hjemme
  5. De trenger å bli fratatt skyld

Disse fem rådene kommer fra barn som har erfaring med vold. Alle fem er like viktig, men barna vi møter på Krisesenteret sier at det aller viktigste er å få slutt på volden. Det er aller første skritt for å skape et trygt hjem, og sørge for at barna dine ikke får varige problemer på grunn av vold.

 

Konsekvenser av volden

Vold påvirker hjernen og konsentrasjonen
Vold gjør barn fysisk syke
Barn kan få stadig bilder inne i hodet sitt av vold de har vært vitne til
Barn lærer vold hjemme
Vold påvirker skolearbeidet
Mange barn utvikler ulike vansker som de kan streve med i voksen alder

 

 

Barn som bor på krisesenteret  

Når barnet kommer til krisesenteret sammen med sin foresatt, er et av målene at barnet skal føle seg trygg. Vi er opptatt av at barnet skal få leke og raskest mulig få komme inn i en normalisert hverdag med gode rutiner. For krisesenteret er det viktig at barna får svar på de spørsmålene de måtte ha. Vi har ansatte med barnefaglig kompetanse som kan hjelpe omsorgspersonen med å svare på barnas spørsmål, som er tilpasset deres alder og utvikling. Barn har en selvstendig rett til å bli sett, hørt og forklart, og barna får informasjon tilpasset alder og utvikling. I tillegg får foresatte støtte ut fra den situasjonen de er i, og råd og veieldning etter behov for å kunne møte barnet på en best mulig måte på krisesenteret. 

Vi vil også tilby foresatte å komme i kontakt med andre deler av hjelpeapparatet dersom det er behov for annen oppfølging til barnet i tillegg til og ut over det som krisesenteret kan tilby. Krisesenteret tilbyr ikke avlasning. 

På krisesenteret er det tilrettelagt for lek både inne og ute. Vi har også tilbud om aktiviteter utenfor huset.