Vi tilbyr

Et døgnåpent tilbud
Vi tilbyr et gratis døgnåpent tilbud til personer utsatt for vold i nære relasjoner. Krisesenteret er et lavterskeltilbud og du kan selv ta kontakt med oss uten henvisning. Krisesenteret følger korona-reglene og er helt trygge å bruke. 

Telefon og samtaletilbud
Vi tilbyr deg som opplever vold i nære relasjoner samtaler og oppfølging på dagtid. Vi kan raskt gi deg avtale om samtale. 

Botilbud
Vi kan tilby kvinner, menn og barn et midlertidig beskyttet botilbud. Tilbudet er gratis. Menn bor fysisk adskilt fra kvinner. Under oppholdet tilbyr vi støtte, hjelp til å bearbeide, samtaler og egen kontaktperson som hjelper med kontakten med hjelpeapparatet, advokat, Nav, politi og andre du har behov for. Vi skaffer tolk ved behov. Senteret er universelt utformet slik at både eldre og funksjonshemmede kan bo og motta samtaletilbud.  

Tilbud til barn
Senteret har et spesielt fokus på barn. Vi tilbyr samtaler, lek og aktivitet og har egen barnefaglig ansvarlig. 

Oppfølging
For å kvalitetssikre arbeidet som ­gjø­res er kartleggings- og observasjons­arbeid spesielt viktig. Samtidig med dette skal brukernes medvirkning i ­tiltak- og gjennomføringsfasen ivaretas ut ifra den enkeltes forutset­ninger og ressurser. Etter utflytting/ved reetablering, bistår vi med samtaler og veiledning ved behov.

Juridisk bistand
Personer som oppsøker krisesenteret i forbindelse med at de har vært utsatt for vold i nære relasjoner får hjelp til å skaffe juridisk bistand.

Utadrettet virksomhet
I form av informasjon og undervisning til skoler, barnehager, organisasjoner, offentlige myndigheter og det øvrige hjelpeapparatet.

 

 

Er du utsatt for vold?

• Er det noen i din familie eller nære omgangskrets du er redd?
• Blir du hindret i å treffe familie og venner?
• Er du utsatt for sjalusi, isolasjon og kontroll?
• Trues du med vold?
• Blir du ydmyket?
• Er du tryggere i andre sammenhenger enn hjemme?
• Får du skylden for volden som utøves?


Derfor kan det føles vanskelig å få gjort noe:

• Overgriper svinger mellom å være voldelig og kjærlig
• Manglende nettverk
• Dårlig økonomi
• Ingen steder å gå
• Skam og skyldfølelse
• Du blir fortalt at mishandlingen er din egen feil
• Redd for hevn med enda mer vold og plager
• Redd for vold mot barna
• Press fra familien
• Manglende kunnskap om rettigheter og muligheter