Om Gjøvik Krisesenter IKS

Krisesenteret holder åpent! Vi følger korona-reglene og er helt trygge å bruke.

Gjøvik Krisesenter IKS er et ressurssenter for personer som er utsatt for vold i nære relasjoner. Vi har botilbud, og et samtale-/veiledningstilbud for de som ikke ønsker å bo. 

Fra 1. januar 2010 trådte Lov om krise­senter i kraft. Der ble kommunene pålagt å gi et likeverdig krisesentertilbud til kvinner, menn og barn. Gjøvik Krisesenter IKS gir et tilbud til innbyggerne i Gjøvik, Østre Toten, Vestre Toten, Nordre Land og Søndre Land.

Vold i nære relasjoner er et alvorlig samfunns­problem. Vold skaper utrygghet, kan medføre helse­skader, tap av velferd og begrenser den enkeltes livsutfoldelse. 

For å få gode løsninger for våre brukere er det av stor betydning at vi har et godt samarbeid med det øvrige hjelpeapparat. Vi ser det som viktig at våre brukere knyttes opp mot hjelpe­apparatet i egen hjemkommune i en tidlig fase, med tanke på eventuell videre oppfølging. 

Vi er ni fast ansatte med ulik faglig utdanning og kompetanse til å bistå personer som er utsatt for vold i nære relasjoner. 

Alle ansatte har taushetsplikt etter Forvaltningsloven §§ 13 til 13 e, jf. Krisesenterlova § 5.